Przejdź do menu Przejdź do treści

Statut ZNP

 

STATUT ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO – TEKST JEDNOLITY

Niniejszy Statut uchwalony na XXXVII Krajowym Zjeździe Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego został znowelizowany przez XXXVIII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 17 listopada 2002 r. i na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 30 listopada 2004 r. oraz przez XXXIX Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2006 r. i zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie 2 stycznia 2007 r.

 

S T A T U T

 

Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Uniwersytecie Pedagogicznym
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie

 

 

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.1. Związek Nauczycielstwa Polskiego zwany dalej ZNP lub Związek w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanej dalej Uczelnią, jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną.

2. Związek broni praw i interesów pracowników w zakresie warunków pracy i płac oraz warunków socjalno- bytowych i kulturalnych. Reprezentuje swoich członków oraz uczestniczy w kształtowaniu i realizacji ich zadań naukowych, dydaktycznych, oświatowych i kulturalnych.

§ 2. Związek realizuje cele i zadania określone niniejszym Statutem, zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawy o związkach zawodowych, Ustawy o szkolnictwie wyższym i innych ustaw oraz ratyfikowanymi przez Polskę Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy.

§ 3.1. Członkiem ZNP może być każdy pracownik zatrudniony w Uniwersytecie Pedagogicznym bez względu na wiek, płeć, narodowość, przekonania polityczne, wyznanie, postawę stosunku pracy i stanowisko.

2. Członkiem Związku może zostać również osoba, która była zatrudniona w Uczelni i przeszła na emeryturę lub rentę, albo czasowo pozostaje bez pracy w związku z jej poszukiwaniem.

3. Nie traci członkostwa Związku były pracownik, który przeszedł na emeryturę lub rentę, albo czasowo pozostaje bez pracy w związku z jej poszukiwaniem.

4. Przepisy Statutu dotyczące pracowników stosuje się odpowiednio również do osób wymienionych w ust.2. i 3.

§ 4. Związek posiada osobowość prawną, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w granicach przewidzianych przepisami prawa. Związek działa przez organy wskazane w niniejszym Statucie.

§ 5. Siedzibą Związku jest budynek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul. Podchorążych 2.

§ 6. (skreślony)

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

§ 7. Celem Związku jest obrona praw i interesów pracowników, a w szczególności:

 1. obrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych pracowników oraz ich rodzin,
 2. obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. harmonizowanie działania Uczelni z interesami pracowników,
 4. działanie na rzecz demokratyzmu, praworządności, sprawiedliwości społecznej oraz koleżeńskiej solidarności międzyludzkiej,
 5. kształtowanie etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych wszystkich grup zawodowych w Uczelni,
 6. inicjowanie i popieranie działań na rzecz stwarzania pracownikom niezbędnych warunków dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych i adaptacji społeczno-zawodowej młodych pracowników,
 7. współuczestniczenie w kształtowaniu i realizacji zadań naukowych, dydaktycznych i wychowawczych na Uczelni,
 8. otaczanie opieką emerytów i rencistów, będących pełnoprawnymi członkami Związku,
 9. kształtowanie aktywnych i patriotycznych postaw pracowników Uczelni w ich działaniu dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8. Do zakresu działania Związku należy w szczególności:

  1. reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków wobec kierownictwa Uczelni, jej organów samorządowych, organizacji społecznych i władz administracyjnych,
  2. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem wobec pracowników Uczelni przepisów prawa, udzielanie im pomocy prawnej, podejmowanie interwencji i mediacji w przypadku indywidualnych spraw wynikłych na tle stosunku pracy,
  3. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez kierownictwo Uczelni obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także udział w opracowywaniu planu poprawy warunków pracy,
  4. zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie prawa pracy,
  5. zajmowanie stanowiska wobec kierownictwa Uczelni w zakresie dotyczącym praw i interesów pracowników, a w szczególności przy ustalaniu regulaminów pracy, planów urlopów, regulaminów nagradzania i premiowania pracowników oraz spraw socjalno- bytowych i kulturalnych,
  6. przedstawiciel Związku bierze udział w podziale świadczeń z funduszu socjalnego, mieszkaniowego i innych funduszy Uczelni,
  7. partnerskie współdziałanie z kierownictwem Uczelni oraz innymi organizacjami społecznymi w rozwijaniu działalności kulturalnej, oświatowej i tworzeniu warunków do odpoczynku po pracy, jak również podejmowanie własnych inicjatyw w tym zakresie,
  8. współuczestniczenie w działaniach dla zapewnienia właściwej opieki lekarskiej i ochrony zdrowia pracowników,
  9. udzielanie pomocy materialnej członkom Związku w wypadkach uzasadnionej potrzeby i w miarę posiadanych na ten cel środków,

a/ wypłatę zasiłków statutowych z tytułu: urodzenia dziecka lub śmierci członka rodziny: dziecka, rodziców, teściów, śmierci członka Związku,

b/ udzielanie zapomóg losowych: na zakup lekarstw, na wydatki związane z leczeniem, pobytem w szpitalu, z uwagi na trudną sytuację materialną członka, na dopłaty członkom Związku do różnych celów o charakterze socjalno-bytowym i kulturalno-oświatowym,

 1. zajmowanie stanowiska w przypadku zjawisk niegospodarności lub nadużyć w Uczelni,
 2. współdziałanie z władzami Uczelni oraz organizacjami społecznymi w kształtowaniu polityki w zakresie prowadzenia badań naukowych, tworzenia planu ich rozwoju i finansowania, kształcenia młodej kadry naukowej oraz przygotowania młodzieży studenckiej do zawodu nauczycielskiego,
 3. dążenie do umacniania pogłębiania w działalności Uczelni zasad wychowania studentów i młodych pracowników w duchu tolerancji i poszanowania godności człowieka,
 4. przekazanie członkom Związku zasad patriotyzmu i internacjonalizmu,
 5. współuczestniczenie w prowadzeniu przez Uczelnię działalności popularno-naukowej.

§ 9. Do osiągnięcia powyższych celów i zadań Związek dąży przez:

 1. partnerskie współdziałanie z władzami Uczelni oraz jej organami samorządowymi a także organizacjami społecznymi,
 2. współdziałanie na Uczelni ze społeczną inspekcją pracy,
 3. rozwiązywanie powstałych sporów w drodze negocjacji oraz przez zawieranie stosownych porozumień,

§ 10. W razie zaistnienia sporu zbiorowego w społeczności Uczelni, jeżeli przeprowadzone rokowania nie doprowadzą do jego rozwiązania, Związek podejmie działania zgodnie z ustaleniami ustawy o związkach zawodowych /rozdz. 6 art.37/.

§ 11. Związek może podjąć się obrony indywidualnych spraw pracownika Uczelni nie zrzeszonego w Związku na zasadach określonych na członka Związku, jeżeli pracownik zwróci się o udzielenie takiej pomocy.

 

Rozdział III

 

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Członkowie

§ 12.1.Członkiem ZNP w Uniwersytecie Pedagogicznym może być każdy pracownik zatrudniony w Uczelni jako pierwszym miejscu pracy: nauczyciel akademicki, pracownik naukowo- techniczny, inżynieryjno-techniczny, pracownik służby bibliotecznej, pracownik administracji oraz pracownik obsługi.

2.Członkostwo Związku nabywa się z chwilą złożenia w Radzie Zakładowej pisemnej deklaracji członkostwa.

3.Dowodem przynależności do Związku jest ważna legitymacja związkowa wydana przez Radę Zakładową.

§ 13.1.Do stażu związkowego zalicza się następujące okresy:

a/ okres przynależności do innego związku zawodowego,

b/ okres odbywania przez członka zasadniczej służby wojskowej,

c/ okres przynależności do związków studenckich, jeżeli przerwa między przynależnością do wymienionych organizacji, a wstąpieniem do Związku nie przekracza 6 miesięcy,

d/członek może zachować ciągłość przynależności związkowej za okres usprawiedliwionej przerwy w zatrudnieniu-na postawie decyzji Rady Zakładowej.

2.Matki korzystające z bezpłatnego urlopu i nie pobierające żadnego wynagrodzenia, a także członkowie Związku odbywający służbę wojskową- nie opłacają za ten okres składki członkowskiej.

3.Zaliczenie stażu następuje po opłaceniu przez członka, z wyjątkiem osób wymienionych w ust.2., składki za cały okres przerwy w przynależności związkowej, w wysokości właściwej do wynagrodzenia otrzymanego za pierwszy miesiąc zatrudnienia po przerwie.

§ 14. Członkostwo w Związku ustaje wskutek :

 1. dobrowolnego wystąpienia ze Związku
 2. skreślenia z listy członków na skutek nie płacenia składek przez okres 6 miesięcy lub zmiany miejsca zatrudnienia,
 3. wykluczenia ze Związku,
 4. zgonu.

Prawa członków

§ 15. Członek Związku ma prawo :

 1. uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku
 2. wybierać i odwoływać członków organów Związku oraz być wybieranym do tych organów,
 3. korzystać z porad i pomocy prawnej Związku w ochronie swych praw i interesów pracowniczych,
 4. korzystać z pomocy socjalnej i materialnej Związku,
 5. oceniać i poddawać krytyce działalność każdego członka Związku, wnioskować zmianę organów Związku lub odwołanie członków tych organów z pełnionych funkcji,
 6. być bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach Związku,
 7. brać udział w zebraniach, podczas których organy Związku podejmują uchwały dotyczące jego osoby,
 8. występować z wnioskami i postulatami do organów Związku,
 9. brać udział w organizowanych przez Związek różnych formach protestu.

§ 16. Członkowie Związku po przejściu na emeryturę lub rentę zachowują nadal członkostwo z przynależnością do odpowiednich jego ogniw organizacyjnych.

Obowiązki członków

§ 17. Członek Związku obowiązany jest :

 1. brać czynny udział w pracach Związku,
 2. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał organów Związku oraz regularnie płacić składki członkowskie,
 3. przestrzegać zasad koleżeńskości i pomocy wzajemnej w życiu związkowym i na zajmowanym stanowisku pracy,
 4. chronić i pomnażać własność społeczną, jako wspólne dobro wszystkich pracujących,
 5. przestrzegać obowiązków pracowniczych i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe,
 6. przestrzegać zasad współżycia społecznego.

§ 18. W przypadku naruszenia postanowień Statutu lub zasad współżycia społecznego uwłaczającego godności człowieka Związku można- po wysłuchaniu zainteresowanego- udzielić mu upomnienia lub nagany, albo wykluczyć ze Związku.

§ 19.1. Uchwałę o skreśleniu lub ukaraniu członka, a także o zatarciu ustalonej dlań kary podejmuje Rada Zakładowa z inicjatywy własnej lub na wniosek grupy związkowej,

2. Od uchwały w sprawie skreślenia lub odmowy zatarcia kary, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, w terminie 30 dni od doręczenia mu odpisu uchwały.

 

Rozdział IV.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ORGANY ZWIĄZKU

§ 20. W ZNP w Uniwersytecie Pedagogicznym obowiązuje następująca struktura organizacyjna:

 1. grupa związkowa- która może być tworzona w odpowiednich jednostkach organizacyjnych lub grupach zawodowych np. grupa nauczycieli akademickich określonego instytutu lub grupa zawodowa pracowników inżynieryjno-technicznych, grupa zawodowa pracowników administracji, grupa zawodowa pracowników obsługi względnie grupa młodych nauczycieli akademickich, grupa pracowników dydaktycznych itp./,
 2. uczelniana organizacja związkowa z Radą Zakładową na czele.

§ 21. Organami Związku są:

Walne Zebranie

Rada Zakładowa

Komisja Rewizyjna

§ 22. Kadencja organów Związku trwa 4 lata.

§ 23.1. Organy Związku obowiązane są strzec samorządności i niezależności Związku oraz dobrowolności jego członkostwa.

2. W działalności swej organy Związku kierują się zasadami demokratyzmu, kolegialności i jawności.

§ 24.1. Uchwały organów Związku zapadają zwykłą większością głosów- przy obecności co najmniej połowy ogółu ich członków, z wyjątkiem przypadków szczególnych, określonych niniejszym Statutem.

2. Wszystkie organy Związku zobowiązane są do składania członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności . W szczególności zobowiązane są one informować członków Związku o realizacji uchwał własnych, zgłoszonych wniosków i postulatów oraz planowanych zamierzeń podejmowanych w interesie pracowników Uczelni.

Walne Zebranie

§ 25.1. Najwyższym organem Związku jest Walne Zebranie.

2. Walne Zebranie zwołuje Rada Zakładowa.

3. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decydującym wszyscy członkowie Związku.

4. Walne Zebranie jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 51% członków.

5. W razie niemożności spełnienia wymogu frekwencji określonej w ust. 4., Walne Zebranie jest ważne bez względu na ilość obecnych osób, o ile zostało zwołane w drugim terminie w odstępie co najmniej 15-30 minut.

§ 26. Walne Zebranie ustala :

 1. program działania Związku,
 2. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Rady Zakładowej i Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwala Statut i wprowadza zmiany do Statutu Związku,
 4. uchwala strukturę organizacyjną Związku,
 5. ustala skład liczbowy i wybiera oraz odwołuje- w głosowaniu tajnym- przewodniczącego i członków Rady Zakładowej oraz Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatruje wnioski i postulaty,
 7. rozpatruje odwołania członków Związku od uchwał Rady Zakładowej dotyczących tych członków,
 8. określa ogólne zasady gospodarki finansowej i majątkowej, wysokość składki członkowskiej i jej podziału oraz zatwierdza budżet Związku,
 9. decyduje o rozwiązaniu Związku,
 10. na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielenia Radzie Zakładowej Związku absolutorium. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium nie mogą brać udziału członkowie Rady Zakładowej.

§ 27. Wybory organów Związku /Rady Zakładowej, Komisji Rewizyjnej/ odbywają się na następujących zasadach :

 1. nie ogranicza się liczby kandydatów,
 2. głosuje się na poszczególnych kandydatów,
 3. głosowanie jest tajne,
 4. (skreślony),
 5. funkcji w organach Związku nie może pełnić osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Uczelni/ rektor, prorektor, dziekan, dyrektor instytutu, dyrektor biblioteki, dyrektor i główny księgowy/,
 6. przewodniczącego Rady Zakładowej wybiera się w odrębnym głosowaniu, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej,
 7. (skreślony)

Rada Zakładowa

§ 28. 1. Rada Zakładowa kieruje bieżącą działalnością Związku a w szczególności :

 1. realizuje uchwały Walnego Zebrania,
 2. odpowiada za realizację statutowych zadań Związku,
 3. inspiruje i organizuje pracę związkową na terenie Uczelni,
 4. współdziała na zasadzie partnerstwa z kierownictwem Uczelni,
 5. poprzez stałe reprezentacje w organach kolegialnych Uczelni, prezentuje interesy pracowników,
 6. zwołuje Walne Zebranie. Termin Walnego Zebrania oraz porządek obrad podaje do wiadomości członków Związku nie później niż dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia obrad,
 7. zwołuje – na mocy uchwały Rady Zakładowej, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Związku Nadzwyczajne Walne Zebranie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia podjęcia uchwały lub dnia zgłoszenia wniosku,
 8. zarządza majątkiem Związku,
 9. powołuje w zależności od potrzeb sekcje, komisje i zespoły problemowe,
 10. przyznaje zasiłki oraz udziela pomocy finansowej członkom Związku,
 11. kontroluje przestrzeganie uprawnień pracowniczych i prawidłowość podziału świadczeń socjalnych,
 12. bierze udział w podziale środków uczelnianych funduszy: socjalnego, mieszkaniowego i nagród,
 13. wyraża stanowisko w sprawach dotyczących nawiązania, rozwiązania i zmiany stosunku pracy pracowników Uczelni,
 14. pośredniczy w rozwiązywaniu zatargów między pracownikami, a władzami Uczelni,
 15. sprawuje kontrolę nad warunkami, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz współdziała w organizowaniu i realizowaniu programów poprawy warunków pracy,
 16. dąży do podniesienia poziomu i efektywności pracy,
 17. upowszechnia inicjatywy i najlepsze doświadczenia pracownicze,
 18. ułatwia i popiera kształcenie i samokształcenie pracowników Uczelni,
 19. umacnia koleżeństwo w pracy i w życiu zbiorowym oparte na współdziałaniu i wzajemnie świadczonej pomocy.

2. Rada Zakładowa wybiera ze swego grona prezydium Rady i określa zakres jego uprawnień./

3. Rada Zakładowa zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§ 29. Członek Rady Zakładowej obowiązany jest :

 1. aktywnie uczestniczyć w pracach Rady Zakładowej,
 2. reprezentować interesy swego środowiska pracy, utrzymywać z nim stałe kontakty, wysłuchiwać uwag i propozycji członków Związku oraz przenosić je na posiedzenia Rady Zakładowej,
 3. składać członkom Związku wyjaśnienia i sprawozdania ze swej działalności.

§ 30. 1. Członkowie Rady Zakładowej mogą być odwołani z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku nie wypełniania swych obowiązków, naruszenia postanowień Statutu i obowiązujących uchwał Związku.

2. Odwołanie następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania.

3. Decyzja o odwołaniu z zajmowanej funkcji członka Rady Zakładowej winna być podjęta po wysłuchaniu zainteresowanego.

4. Mandat członka Rady Zakładowej wygasa przed upływem kadencji w wypadku :

a/ ustania członkostwa w Związku,

b/ rezygnacji z mandatu,

c/ odwołania w trybie określonym w § 30 pkt.1-2,

d/ niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż pół roku.

§ 31. W razie zmniejszenia się ilości członków Rady Zakładowej do stanu poniżej 50% składu, przeprowadza się wybory uzupełniające.

§ 32. 1.W ramach uczelnianej organizacji związkowej- uchwałą Walnego Zebrania-mogą być tworzone grupy związkowe.

2.Grupa związkowa wybiera męża zaufania, jego zastępcę oraz społecznego inspektora pracy.

3.Mąż zaufania jest łącznikiem między Radą Zakładową, a członkami grupy oraz organizuje w niej pracę związkową wynikającą z programu działania Związku.

4.Grupy związkowe mogą być tworzone w jednostkach dydaktycznych Uczelni lub w odpowiednich grupach zawodowych pracowników.

Komisja Rewizyjna

§ 33. 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy :

 1. kontrolowanie działalności Rady Zakładowej oraz realizacji uchwał organów związkowych, a ponadto gospodarki finansowej i majątkowej Związku,
 2. przekładanie Walnemu Zebraniu Związku sprawozdań ze swej działalności,
 3. ocenianie projektów preliminarzy budżetowych, jak też sprawozdań z realizacji budżetu Związku oraz przekazywanie Radzie Zakładowej uwag i wniosków w sprawach prowadzonej przez nią gospodarki finansowej i majątkowej.

2. W razie stwierdzenia w zarządzaniu majątkiem Związku niezgodności ze Statutem lub przepisami prawa, jak również niewłaściwego zabezpieczenia majątku, Komisja Rewizyjna niezwłocznie powiadamia o tym Radę Zakładową.

§ 34.1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się przynajmniej raz na kwartał i są protokołowane.

§ 35.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Zakładowej, a także w zebraniach grup związkowych.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Rady Zakładowej.

Rozdział V
MAJĄTEK ZWIĄZKU
§ 36.1. Majątek Związku powstaje :

 1. ze składek członkowskich
 2. z datków, darowizn i zapisów,

2. Zarząd majątkiem Związku nie może naruszać obowiązujących przepisów finansowych.§ 37. Jeżeli Walne Zebranie nie postanowi inaczej, składka członkowska wynosi miesięcznie :

 1. 1% wysokości wynagrodzenia podstawowego dla członków pracujących,
 2. 1 zł od członków będących emerytami i rencistami,
 3. 1/4 % wysokości pobieranego przez matkę zasiłku wychowawczego.

§ 38. Majątek służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej Związku.

§ 39.1. Działalność Związku realizowana jest na podstawie budżetów uchwalanych na okresy roczne.

2.Sprawozdania Rady Zakładowej z wykonania budżetu zatwierdza Walne Zebranie.

§ 40. Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku odpowiedzialność ponoszą przewodniczący Rady Zakładowej i skarbnik.

§ 41. 1. Do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych Związku są uprawnieni : przewodniczący Rady Zakładowej i inne osoby upoważnione przez Radę Zakładową.

2. Do składania oświadczeń woli wymagane jest każdorazowo łączne działanie 2 osób.

3. W sprawach przekraczających zakres działania Rady Zakładowej, zwłaszcza w zakresie zbywania, przekazywania lub likwidacji trwałych środków majątkowych, wymagana jest uchwała Walnego Zebrania.

 

Rozdział VI

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone jedynie uchwałami Walnego Zebrania.

§ 43. Związek używa pieczęci :

okrągła : w obwodzie z napisami
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Kraków
w środku pieczęci:
Zakładowa Org. Związk.

podłużna : Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej
Związek Nauczycielstwa Polskiego
30-84 Kraków, ul. Podchorążych 2
tel.012 662 61 17

mała pieczątka do pieczętowania składek
w legitymacji, z napisem w środku :
ZNP

§ 44. Rozwiązanie Związku może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania, podjętą większością 2/3 ważnie oddanych głosów.

§ 45. 1. Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie.

2. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa się w Sądzie.